Preis in CHF
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics3.00 mm, 35 cm, Kunststoff
Sofort
7.50
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics3.50 mm, 35 cm, Kunststoff
Sofort
7.50
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics5.00 mm, 35 cm, Kunststoff
Sofort
7.50
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics6.00 mm, 35 cm, Kunststoff
Sofort
8.50
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics7.00 mm, 35 cm, Kunststoff
Sofort
8.50
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics8.00 mm, 35 cm, Kunststoff
Sofort
9.50
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics10.00 mm, 35 cm, Kunststoff
Sofort
11.50
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics3.00 mm, 40 cm, Kunststoff
Sofort
7.90
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics3.50 mm, 40 cm, Kunststoff
Sofort
7.90
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics4.00 mm, 40 cm, Kunststoff
Sofort
7.90
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics5.00 mm, 40 cm, Kunststoff
Sofort
7.90
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics6.00 mm, 40 cm, Kunststoff
Sofort
8.90
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics8.00 mm, 40 cm, Kunststoff
Sofort
9.90
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics9.00 mm, 40 cm, Kunststoff
Sofort
9.90
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics10.00 mm, 40 cm, Kunststoff
Sofort
11.90
Prym Jackenstricknadeln ergonomicsPrym Jackenstricknadeln ergonomics12.00 mm, 40 cm, Kunststoff
Sofort
12.90
Prym Strumpfstricknadeln ergonomics SetPrym Strumpfstricknadeln ergonomics Set2.50, 3.00, 3.50, 4.00 mm, 20 cm, Kunststoff
Sofort
39.90
Prym Strumpfstricknadeln ergonomicsPrym Strumpfstricknadeln ergonomics4.00 mm, 15 cm, Kunststoff
Sofort
9.20
Prym Strumpfstricknadeln ergonomicsPrym Strumpfstricknadeln ergonomics2.50 mm, 20 cm, Kunststoff
Sofort
9.20
Prym Strumpfstricknadeln ergonomicsPrym Strumpfstricknadeln ergonomics3.00 mm, 20 cm, Kunststoff
Sofort
9.20
Prym Strumpfstricknadeln ergonomicsPrym Strumpfstricknadeln ergonomics3.50 mm, 20 cm, Kunststoff
Sofort
9.20
Prym Strumpfstricknadeln ergonomicsPrym Strumpfstricknadeln ergonomics4.50 mm, 20 cm, Kunststoff
Sofort
9.50
Prym Strumpfstricknadeln ergonomicsPrym Strumpfstricknadeln ergonomics5.00 mm, 20 cm, Kunststoff
Sofort
10.90
Prym Strumpfstricknadeln ergonomicsPrym Strumpfstricknadeln ergonomics7.00 mm, 20 cm, Kunststoff
Sofort
11.90
Prym Strumpfstricknadeln ergonomicsPrym Strumpfstricknadeln ergonomics8.00 mm, 20 cm, Kunststoff
Sofort
12.90
Prym Rundstricknadel ergonomicsPrym Rundstricknadel ergonomics4.50 mm, 60 cm
Sofort
9.50
Prym Rundstricknadel ergonomicsPrym Rundstricknadel ergonomics5.00 mm, 60 cm
Sofort
9.50
Prym Rundstricknadel ergonomicsPrym Rundstricknadel ergonomics6.00 mm, 60 cm
Sofort
11.50
Prym Rundstricknadel ergonomicsPrym Rundstricknadel ergonomics7.00 mm, 60 cm
Sofort
11.50
Prym Rundstricknadel ergonomicsPrym Rundstricknadel ergonomics6.00 mm, 80 cm
Sofort
11.50
Prym Rundstricknadel ergonomicsPrym Rundstricknadel ergonomics9.00 mm, 80 cm
Sofort
12.90
Prym Rundstricknadel ergonomicsPrym Rundstricknadel ergonomics10.00 mm, 80 cm
Sofort
14.90
Prym Rundstricknadel ergonomicsPrym Rundstricknadel ergonomics12.00 mm, 80 cm
Sofort
15.90
Prym Häkelnadel ergonomicsPrym Häkelnadel ergonomics4.00 mm, 16 cm
Sofort
5.90
Prym Häkelnadel ergonomicsPrym Häkelnadel ergonomics5.00 mm, 16 cm
Sofort
5.90
Prym Häkelnadel ergonomicsPrym Häkelnadel ergonomics6.00 mm, 17 cm
Sofort
6.90
Prym Häkelnadel ergonomicsPrym Häkelnadel ergonomics7.00 mm, 17 cm
Sofort
6.90
Prym Häkelnadel ergonomicsPrym Häkelnadel ergonomics8.00 mm, 17 cm
Sofort
6.90
Prym Häkelnadel ergonomicsPrym Häkelnadel ergonomics9.00 mm, 18 cm
Sofort
6.90
Prym Häkelnadel ergonomicsPrym Häkelnadel ergonomics10.00 mm, 18 cm
Sofort
7.90